اپلیکیشن شکایات بالینی
تشخیص و درمان

درباره اپلیکیشن

اپلیکیشن حاضر مجموعه ای دسته بندی شده و کاربردی از شکایات بالینی شایع و مهم در مراجعه به پزشکان عمومی می باشد. گستره وسیع شکایات و اقدامات درمانی در کنار فرصت کوتاه پزشک جهت تصمیم گیری و درمان، نیاز به تهیه چنین مجموعه ای را ایجاد می کند.


  اطلاعات بیشتر و دانلود

کتاب شکایات بالینی
تشخیص و درمان

درباره کتاب

اپلیکیشن حاضر برگرفته از کتاب شکایات بالینی(تشخیص و درمان) می باشد که این کتاب مجموعه ای دسته بندی شده و کاربردی از شکایات بالینی شایع و مهم در مراجعه به پزشکان عمومی می باشد. گستره وسیع شکایات و اقدامات درمانی در کنار فرصت کوتاه پزشک جهت تصمیم گیری و درمان، نیاز به تالیف چنین کتب بالینی را ایجاد می کند.


  اطلاعات بیشتر و خرید
ارسال نظرات
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده: