درباره ما

درباره ما

کتاب و نرم فزار حاضر مجموعه ای دسته بندی شده و کاربردی از شکایات بالینی شایع و مهم در مراجعه به پزشکان عمومی می باشد. گستره وسیع شکایات و اقدامات درمانی در کنار فرصت کوتاه پزشک جهت تصمیم گیری و درمان، نیاز به تالیف چنین کتب بالینی را ایجاد می کند. از سوی دیگر، بخش اصلی آموزش دانشجویان پزشکی در قالب توضیح بیماری ها می باشد، در حالی که بیماران در محیط درمانی غالبا با بیان علائم و شکایات به پزشک عمومی به عنوان خط اول درمان مراجعه می کنند. از این رو وجود کتاب هایی که به تشخیص افتراقی ها و اقدامات لازم در مواجهه با علائم بالینی و یافته های پاراکلینیک می پردازند، اهمیت زیادی دارد.
بر این اساس اهداف اصلی این کتاب و اپلیکیشن دست یابی به دید بالینی صحیح در مواجهه با شکایات بیماران در دانشجویان پزشکی و ارائه اطلاعات کاربردی و خلاصه به پزشکان عمومی جهت تشخیص و درمان است. پرهیز از ارائه مطالب غیر کاربردی و در عین حال سعی در کاربردی و کامل بودن مطالب از جمله ویژگی های متمایز کننده این کتاب می باشد. این مجموعه در مدت یک و نیم سال و با استفاده از منابع به روز و اصلی پزشکی از جمله سایت Uptodate تالیف گردیده است. همچنین مطالب توسط اساتید گرانقدر در حوزه های مختلف، مطالعه و تایید گردیده اند. این کتاب شامل 137 شکایت بالینی می باشد که در رابطه با هر شکایت، مطالب به ترتیب در قالب تشخیص افتراقی ها، مشخصات بالینی و پاراکلینیک و در نهایت اقدامات تشخیصی و درمانی نوشته شده است.